การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดทำงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.บางแขม

คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

คู่มือและแนวทางปฏิบัติระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541