หน้าแรก ฟอรั่ม เว็บบอร์ด ขึ้นทะเบียนรับเงินเด็ก

 • This topic is empty.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #7104 Reply
  นิชา
  ผู้เยี่ยมชม

  อยากจะสอบถามเรื่องการไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่ายังสามารถไปขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ ลูกคลอดเมื่อตอนเดือนตุลาคม 2563 แบบนี้ยังมีสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนได้อยู่รึเปล่าคะ แล้วถ้าสามารถขึ้นทะเบียนได้ เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ

  #7107 Reply
  ทศพร ผลทวีนุกูล
  ผู้เยี่ยมชม

  เรียน คุณนิชา
  ตามที่ท่านได้สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นั้น ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เด็กที่จะขึ้นทะเบียนได้ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป แต่อายุจะต้องไม่เกิน 6 ปี และต้องมีสัญชาติไทย ดังนั้นท่านมีสิทธิมาขึ้นทะเบียนได้โดยสามารถมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ในวันและเวลาราชการ โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม มีดังนี้
  1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01 (สามารถขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม)
  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 (สามารถขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
  5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)
  6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง (กำหนดให้เลือกใช้ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้ คือ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคาร ธกส.)
  7. สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง อสม. ประจำหมู่บ้านที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ (ผู้รับรองสถานะครัวเรือน คนที 1)
  8. สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้านที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ (ผู้รับรองสถานะครัวเรือน คนที 2)

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: ขึ้นทะเบียนรับเงินเด็ก
ข้อมูลของคุณ: