2.2


ดูทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)