การขับเคลื่อนจริยธรรม

Posted by:

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติทางจริยธรรม Dos & Don’ts

Dos&Don’ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Dos&Don’ts

การฝึกอบรมสอดแทรกจริยธรรม ปี 2566

0

About the Author: