การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายงานการประชุมสภา อบต.บางแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2566

0

About the Author: