ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล

Posted by:

30 เมษายน 2563

***รายใหม่***
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาเอกสารที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า ที่ทำกิจกรรมการเกษตร
4. ภาพถ่ายเกษตรกรทำกิจกรรมด้านการเกษตรต้องเห็นสถานที่และเกษตรกรแบบชัดเจน
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ สำหรับติดสมุดเขียว
6. แบบคำร้อง สามารถมาขอแบบคำร้องได้ที่ อบต. กรอกเอกสารให้เรียบร้อย แล้วนำไปให้ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเซ็นรับรองเอกสารว่าทำกิจกรรมการเกษตรจริง

***รายเก่า
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาเอกสารที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ทำกิจกรรมการเกษตร

***หมายเหตุ
1. ในสำเนาบัตรประชาชน ให้เซ็นรับรองเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมระบุในเอกสารว่าทำกิจกรรมการเกษตร ทำอะไร ทำกี่ไร่ พร้อมทั้งใส่เบอร์โทรศัพท์

2.เกษตรกรที่ทำผักกระเฉดให้มายืนยันตัวตนกับเกษตรตำบล เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งมาชี้พิกัดที่ทำผักกระเฉดที่เกษตรตำบล
3. ในกรณีที่ทำเกี่ยวกับประมง เช่น กุ้ง ปลา ให้ขึ้นทะเบียนที่เกษตรและที่ประมงด้วย
4. ไม่เน้นที่สมุดเขียว เน้นให้มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลที่เกษตรตำบล
5. 1 ทะเบียนบ้าน 1 สิทธิ์
6. เกษตรกรรายเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
7. สำหรับเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ขึ้นทะเบียนถูกต้อง เตรียมรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร 5000 บาท จำนวน 3 เดือน

***สถานที่รับลงทะเบียน
หมู่ที่ 1 2 3 4 6 วัดบางแขม วันที่ 4/5/63 เวลา 09:00-12:00
หมู่ที่ 7 8 9 10 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 วันที่ 4/5/63 เวลา 13:00-เย็น
หมู่ที่ 5 วัดดอนเสาเกียด วันที่ 5/5/63 เวลา 09:00-12:00

0

About the Author: