ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2566 – 2570

Posted by:

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2566-2570 อบต.บางแขม

 

0

About the Author: