ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (สำหรับผู้มีสิทธิอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป)

Posted by:

0

About the Author: