ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law

Posted by:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ ตลอดจนปัญหาด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law โดยผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ โดยการสแกน QR-Code ที่ปรากฏตามแผ่นประชาสัมพันธ์นี้

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบ Smart Law

0

About the Author: