ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

Posted by:

“ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ”
อบต.บางแขม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพและได้รับทราบสิทธิสวัสดิการของตนเองผ่านช่องทางดิจิทัล โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR-Code ที่ปรากฏตามแผ่นประชาสัมพันธ์นี้

0

About the Author: