ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Posted by:

0

About the Author: