ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Posted by:

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

 

0

About the Author: