หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

ประกาศจำนวนครั้งการลา มาสาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.ถ.กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประกาศจำนวนครั้งการลา มาสาย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2566

 

0

About the Author: