แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศกองคลัง อบต.บางแขม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกองช่าง อบต.บางแขม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกองการศึกษาฯ อบต.บางแขม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกองช่าง อบต.บางแขม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

0

About the Author: