โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางแขม ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

Posted by:

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ผู้นำหมู่ที่ 1-10 ข้าราชการ คุณครู พนักงานจ้าง ตำบลบางแขมทุกท่าน ที่ช่วยทั้งแรงเงินและแรงกาย จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อชาวตำบลบางแขม

มีผู้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,728 ครัวเรือน
เพื่อรับไข่ไก่จำนวน 40 ฟอง/กล่อง
และข้าวสาร 5 กก 1 ถุง

หมู่ที่ 1 จำนวน 177 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 จำนวน 197 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 จำนวน 89 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 จำนวน 172 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 จำนวน 125 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 จำนวน 268 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 จำนวน 112 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 จำนวน 179 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 จำนวน 232 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 จำนวน 177 ครัวเรือน

เราจะสู้ไปด้วยกัน

0

About the Author: