โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (ด่านชุมชน และจุดบริการประชาชน เพื่อดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ)

Posted by:

โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

0

About the Author: