ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนตุลาคม 2563

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนพฤศจิกายน 2563

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนธันวาคม 2563

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนมกราคม 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนมีนาคม 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนเมษายน 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนพฤษภาคม 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนมิถุนายน 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนกรกฎาคม 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนสิงหาคม 2564

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนกันยายน 2564

ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน มกราคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน เมษายน 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กันยายน 2563