2.1.1


ดูทั้งหมด  

2.2


ดูทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

LINE Official Account (LINE OA) อบต.บางแขม