คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

Posted by:

คำสั่งมอบอำนาจของปลัด อบต. ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอหมายหน้าที่ให้รองปลัดปฏิบัติราชการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งแบ่งงานระบบแท่ง ปีงบ 2564

0

About the Author: