ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 99/99 หมู่ที่ 8

ตำบล บางแขม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034 961 688

โทรสาร : 034 961 688 ต่อ 26

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค  : saraban_06730126@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.bangkham.org

สายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น

น.ส.สุวรรณ  มังน้อย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม)

โทร. 081-9423265

น.ส.นงลักษณ์  แซ่ตั๊ง (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม คนที่ 1)

โทร. 063-5646663

นายประยูร  ดีพรม (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม คนที่ 2)

โทร. 086-1689763

น.ส.น้ำทิพย์  เทศแก้ว (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม)

โทร. 065-1645982