ทำเนียบ/หน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน