ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading →
0

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

Posted by:

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

Continue Reading →
0

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

Posted by:

คำสั่งมอบอำนาจของปลัด อบต. ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอหมายหน้าที่ให้รองปลัดปฏิบัติราชการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งแบ่งงานระบบแท่ง ปีงบ 65

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

Continue Reading →
0
Page 1 of 17 12345...»