สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

 1. แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
 2. แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
 3. แบบ ขถด. 1 ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน
 4. หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. ใบคำร้องขออนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอย

กองสวัสดิการสังคม

 

 1. แบบ ดร.01 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. แบบ ดร.02 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
 3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 5. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 6. หนังสือคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 7. หนังสือคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพความพิการ
 8. หนังสือคำร้องการขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 9. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้สูงอายุ
 10. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้พิการ
 11. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้ป่วยเอดส์